محل دفن ۱۲ نفر از اعضای یک خانواده در ازگله/ این افراد در سر پل ذهاب فوت د.   محل دفن ۱۲ نفر از اعضای یک خانواده در ازگله