واریز ۵میلیون تومان از وام ازدواج یک خانواده اهل شهر خمین به حساب ز له زده غرب کشور/صداوسیما   زوجی که وام ازدواجشان را به ز له زدگان داد +ع