ساعاتی پیش ستاد خبری از شناسایی 1128 کانیتنر شامل لوازم اداری، خانگی، ورزشی، ساختمانی و هتلداری توسط سربازان گمنام زمان در اداره کل اطلاعات استان هرمزگان خبر داد.