خبرنگار تسنیم با "ایناک محمد" خواننده مطرح یی درباره حسین(ع) و اربعین گفت وگو کرده است.