پرتغال مقابل غایب بزرگ جام جهانی به تساوی رضایت داد.