جغرافیای جذب سرمایه خارجی در صنایع کشور در نیمه نخست سال جاری از تصویب بیش از ۸/ ۱ میلیارد دلارسرمایه گذاری برای ۱۶ نقطه کشور حکایت دارد.