در سازمان ملل گفت: ت های دیکتاتوری در مجامع بین المللی حق سخن گفتن ندارند....