خبرنگار اسکای نیوز از نزدیک درباره شرایط وخیم مسلمانانی که در ای راخین به دام افتاده اند، گزارش داد.