دومین محموله از کمک های مردمی شهرستان سردشت شامل ۵۰۰ پتو است که بزودی عازم مناطق ز له زده می شود.