رئیس شورای شهر سنندج گفت: شهرداری سنندج ۵۰۰ میلیون ریال به مناطق ز له زده کرمانشاه کمک د.