اقلیت دموکرات در مجلس سنای با انتقاد شدید از رفتار ناشایست ترامپ در سفر آسیایی اش گفت هیچ یک از رؤسای جمهور تا این حد باعث شرمساری اش نشده بودند.