کمبود اتوبوس های بی آرتی پایانه جنوب - پایانه افشار در شهر تهران باعث سرگردانی و تراکم جمعیت در ایستگاه ها شده است.