لیست پرواز های ورودی و وجی چهارشنبه ۲۴ آبان ماه از فرودگاه بین المللی بوشهر