ج پخش برنامه های سیمای مرکز بوشهر در روز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه را مشاهده کنید.