ج پخش برنامه های صدای مرکز بوشهر در روز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه را مشاهده کنید.