ائتلاف کشور های عربی با هدف حمایت از تروریسم و ریختن خون انسان ها با یکدیگر متحد شده اند.