چهارمین نشست روسای کتابخانه های ملی کشورهای منطقه اکو پس از 7 سال وقفه در تاجی تان برگزار می شود.