نشریه نشنل انترست چاپ در گزارشی نوشته است که در رسیدن به اه خود در افغانستان ناکام مانده و استراتژی جدید نیز بر فرضیه ها استوار است.