بیش از ۴۵ هزار مین و مواد منفجره از این شهر جمع آوری شده است.