فلفل ریز سوزنی شیرین، در بازار با قیمت 3 هزار و 900 تومان به فروش می رسد.