خطیبی گفت: قانون نظام ی ساختمان مربوط به ۲۰ سال پیش است بنابراین آیین نامه کنترل ساختمان باید براساس آن تدوین شود.