بنیامین بهادری پستی را در صفحه اینستاگرامش به ز له زدگان کرمانشاه اختصاص داد .